Có lịch sử hoạt động lĩnh vực vận tải đầu kéo từ tháng 12 năm 2007, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa được thành lập theo giấy phép kinh doanh số: 020781872, TRUNG NGHĨA cung cấp các giải pháp giao nhận, vận tải bằng đường bộ với thế mạnh là các cung đường từ cảng Hải Phòng/ Cát Lái đi các Khu công nghiệp thuộc các tỉnh lân cận.

TRUNG NGHĨA có mặt tại 3 thành phố lớn : Hà Nội, Hải Phòng và Hồ Chí Minh
Trụ sở chính: Số 1352 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng
VPDD: Số 56, Ngõ 54 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
VP HCM: 50 Đường D6, KDC Tân Thuận Tây, Tân Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

TRUNG NGHĨA luôn chủ động kiểm soát tình thế, làm việc theo tôn chỉ uy tín và chất lượng làm đầu, hướng tới giá trị đích thực mà khách hàng mong muốn. TRUNG NGHĨA luôn đảm bảo môi trường phát triển, văn minh và thân thiện cho mỗi thành viên làm việc tại công ty. Hiện nay TRUNG NGHĨA có 18 nhân viên và hơn 50 tài xế, các tài xế được đào tạo và huấn luyện liên tục nhằm đáp ứng tốt an toàn cho từng chuyến đi.

With a history of operating in the tractor transport field since December 2007, Trung Nghia Trading and Transport Services Co., Ltd. was established under the business license number: 020781872, TRUNG NGHA provides logistics solutions transport with the strength of roads from Hai Phong/ Cat Lai port to industrial zones in neighboring provinces.


TRUNG NGHIA available in 3 major cities: Hanoi, Hai Phong and Hochiminh
Head office: No. 1352 Nguyen Binh Khiem, Hai An, Hai Phong
Rep office: No. 56, Alley 54 Le Quang Dao, Nam Tu Liem, Hanoi
HCM office: 50 D6 Street, Tan Thuan Tay Residential Area, Tan Thuan, District 7, Hochiminh


TRUNG NGHIA always actively controls the situation, works according to the principle of prestige and quality first, towards the true value that customers expect. TRUNG NGHIA always ensures a developing, civilized and friendly environment for each member of the company. At present, TRUNG NGHIA has 18 employees and more than 50 drivers, the drivers are educated and trained continuously to satisfy safety for each trip.

2007 년 12 월부터 트랙터 운송 업계에서 운영한 경력을 가진 Trung Nghia 운송 서비스 및 무역 유한책임회사는 사업자등록증 제020781872호에 따라 설립되었고 TRUNG NGHIA는 하이퐁 / Cat Lai 항구에서 인근 지방의 산업단지까지 도로의 강도로 도로 운송 솔루션을 제공합니다.

TRUNG NGHIA는 하노이, 하이퐁, 호치민의 3 개 대도시에 있습니다.

본사: 하이퐁, Hai An구, Nguyen Binh Khiem길 1352번지

대표 사무소: 하노이시, Nam Tu Liem구, Le Quang Dao로 54번길, 56번지

호치민시의 사무소: 호치민시, 7구, Tan Thuan동, Tan Thuan Tay주거지역, D6길, 50

TRUNG NGHIA는 항상 적극적으로 상황을 통제하고 위신과 품질의 원칙에 따라 일하며 고객이 원하는 진정한 가치를 향합니다. TRUNG NGHIA는 회사에서 일하는 각 직원을 위하여 발전하고 문명화되고 친절한 환경을 항상 보장합니다. 현재 TRUNG NGHIA에는 18 명의 직원과 50 명 이상의 운전자가 있으며, 운전자들은 각 여정의 안전을 충족하기 위해 지속적으로 교육을 받습니다.

2007年12月から輸送事業を特化するTrung Nghia商業・輸送サービス有限会社は経営許可書番号020781872をもって設立されて、道路輸送・ロジスティクスソリューションを提供しています。Hai Phong/ Cat Laiから近隣の工業団地までの道路は強みです。

TRUNG NGHIA社はハノイ市、ハイフォン市、ホーチミン市の3大都市に存在しています。

本社所在地:Hai Phong省Hai An区Nguyen Binh Khiem通り1352号

代表事務所:ハノイ市Nam Tu Liem区Le Quang Dao通り54-56号

ホーチミン市事務所:ホーチミン市7区Tan Thuan町Tan Thuan Tay番地D6通り50号

TRUNG NGHIA社は常に、状況を積極的に管理し、お客様が期待する真の価値を目指すために品質と信頼を第一に考えることで運営しています。TRUNG NGHIA社は会社に働いている従業員に向けて開発できる文明的かつ友好的作業環境を確保します。現在、TRUNG NGHIA社は従業員18名、運転手50名以上を有し、運転手が旅用の安全性を満たすために継続的にトレーニングされます。